TIETOSUOJASELOSTE 1.1.2017 HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10§ JA 24 §

Tietosuojaseloste päivitetty 7.1.2020

1 Rekisterinpitäjä

Terapiayhdistys Sateenkaari ry Peltolantie 2a 20720 Turku 02-2770 030 toimisto@terapiasateenkaari.fi


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Suominen Peltolantie 2a 20720 Turku elina.suominen@terapiasateenkaari.fi


3 Rekisterin nimi

Terapiayhdistys Sateenkaari ry:n asiakasrekisteri, Terapiayhdistys Sateenkaari ry:n terapiapalveluiden laskutusrekisteri. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia.


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta. Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Terapiapalveluiden laskutustietojen käsittely. Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.


5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kuntoutuksen kannalta oleelliset perustiedot ja yhteystahot: tutkimustiedot, hoitotiedot, terapiasitoumuksessa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, arviointi- ja kuntoutuspalautteet, harjoitteluohjeet, valokuvat ja videot, sekä kuntoutustyöryhmä, päivähoito, koulu, asuinympäristö, työpaikka. Laskutus: asiakkaan nimi, henkilötunnus, laskutusosoite, maksusitoumusnumero, terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät. Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä. Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992) Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä.


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta ja hänen huoltajaltaan saadut tiedot. Tutkimusyksiköistä ja Kelasta saatavat tiedot (esim. kuntoutussuunnitelmat ja kuntoutuspäätökset). Asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella asiakkaan omaisilta, muilta kuntouttajilta, muista hoito- ja kuntoutusyksiköistä, päiväkodista, koulusta, asumisyksiköstä, työpaikasta saadut tiedot. Tutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen yhteydessä muodostuneet tiedot.REKISTERISELOSTE


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Noudatamme rekisteritietoja luovutettaessa henkilötietolakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000, sekä asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan kanssa tehtyä terapiasitoumusta. Henkilötiedot ja laskutuksessa tarvittavat tiedot tallennetaan rekisteriin, mitä ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja. Asiakastiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai hänen huoltajalleen jos siihen ei ole lainsäädännöllistä estettä. Asiakastietoja luovutetaan terapiasitoumuksen mukaan kuntoutustyöryhmälle, hoitavalle/lähettävälle lääkärille, kuntoutuksen maksajataholle, viranomaistahoille tai muille terapiasitoumuksessa yksilöidyille tahoille. 


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A.Manuaalinen aineisto: Terapiayhdistys Sateenkaari ry:n terapeutit arkistoivat omien asiakkaidensa tiedot omissa lukituissa arkistokaapeissaan ja lopettaneiden asiakkaiden paperit lukitussa arkistohuoneessa lukitussa arkistokaapissa lain säätämän ajan mukaisesti. Työsuhteen päättäneiden terapeuttien asiakkaiden tiedot säilytetään lukitussa arkistohuoneessa lukitussa arkistokaapissa lain säätämän ajan mukaisesti. Tiedot hävitetään siten, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.


B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Aineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla, erillisellä muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Pilvipalvelussa tiedot ovat suojattuna luvattomalta käytöltä kun niitä lähetetään laitteilta pilvipalveluun, pilvipalvelusta laitteisiin ja kun niitä säilytetään pilvipalvelussa. Henkilötiedot, laskutustiedot ja terapiamuistiinpanot tallennetaan rekisteriin, mitä ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja.


10 Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin kirjattuihin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada tiedot kirjallisina. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena, mihin suosittelemme käyttämään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilla olevaa lomaketta. Pyyntö esitetään suoraan terapeutillenne tai toiminnasta vastaavalle johtajalle, joka tarkistaa kysyjän henkilöllisyyden ja lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Pyydetty tarkistus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä ja tiedot luovutetaan ymmärrettävässä muodossa. Tarvittaessa tiedot selitetään ammattihenkilön toimesta.


11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Noudatamme tiedon korjaamisessa henkilötietolain (523/1999) 29§. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja korjaamisvaatimuksessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilla olevaa lomaketta. Vaatimuksessa pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Korjausvaatimus esitetään toiminnasta vastaavalle johtajalle.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Terapiayhdistys Sateenkaari ry ja terapeuttinne. Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Rekisteröidyn ei tarvitse erikseen esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa esim. suoramainontaa tai markkinointia varten. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne. Potilasasiamiehen yhteystiedot saatte terapiasitoumuksesta tai terapeutiltanne.

Linkki Kelaan

Olemme täällä

Kuvat: Studio Brahe

Verkkosivusto: Mari Kokkonen

Layout Type